Ochrana osobných údajov

V súlade s platnou legislatívou o ochrane osobných údajov 1, 2 (ďalej len „legislatíva ochrany osobných údajov“) prevádzkovateľ KARIREAL SLOVAKIA, a.s., so sídlom Nová 17, 902 03 Pezinok, IČO: 35 78 54 (ďalej len „Spoločnosť“ alebo „nami spracúvané osobné údaje“ v rôznom gramatickom tvare), spracúva vaše osobné údaje s cieľom zabezpečiť, najmä plnenie - predzmluvných vzťahov, kúpno-predajných, zmlúv,  servisných zmlúv, zmlúv o poskytnutí náhradného vozidla, zmlúv o uskladnení pneumatík a pod., poskytnutie rôznych služieb a tovarov, poskytnutie technických a obchodných informácií, zasielanie priameho marketingu, prieskumu trhu a spokojnosti zákazníkov a z toho plynúcich práv a povinností.

Pri spracúvaní osobných údajov v rámci vyššie uvedených aktivít ste dotknutou osobou, t. j. osobou, o ktorej spracúvame jej osobné údaje.

Právne základy spracúvania vašich osobných údajov sú – váš súhlas pre marketing, uzatvorenie zmluvy, náš oprávnený záujem.

Rozsah spracúvaných osobných údajov – identifikačné a kontaktné údaje (meno a priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, v špecifických prípadoch aj dátum narodenia), lokalizačné údaje (najmä IP adresy, informácie o použitom zariadení, návšteva webových stránok-cookies3).

Osobné údaje sú spracúvané manuálne i automatizovane našimi zamestnancami alebo prostredníctvom poverených sprostredkovateľov (marketingové agentúry, poskytovatelia IT riešení a softare).

Pre naplnenie niektorých účelov spracúvania osobných údajov zdieľame vaše osobné údaje s tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s dodávateľmi niektorých služieb pre našu Spoločnosť – sprostredkovateľmi podľa vopred zmluvne dohodnutých pravidiel. Tieto pravidlá obsahujú legislatívou ochrany osobných údajov stanovený rozsah.

V postavení prevádzkovateľa máme zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť štátnych orgánov alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.

Vaše osobné údaje spracúvame aj ako sprostredkovateľ, napríklad na základe poverenia zástupcov výrobných podnikov nami obchodovaných a servisovaných značiek automobilov, poisťovní, či leasingových spoločností, prípadne iných obchodných partnerov.

Poskytnutie osobných údajov je vždy dobrovoľné. Ich poskytnutie je vo väčšine prípadov podmienkou splnenia vašej požiadavky podľa účelu spracúvania. V prípade, že nesúhlasíte so spracúvaním svojich osobných údajov pre daný účel spracúvania, nebudeme schopní vo väčšine prípadov vašu požiadavku splniť.

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame a uchovávame v súlade s bezpečnostnými politikami Spoločnosti a pokynmi obchodných partnerov pre nás ako sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutne potrebnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom majú iba nami poverené osoby na ich spracúvanie podľa bezpečnostných politík a pokynov.

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde keď pominie potreba ich držby na účely spracúvania v súlade s Registratúrnym plánom.

Vaše osobné údaje sme povinní zálohovať v súlade s Retenčnými pravidlami. Zo zálohových úložísk ich úplne vymažeme v súlade s Politikou zálohovania a Registratúrnym plánom. Osobné údaje uchovávané v záložných úložiskách sú potrebné na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Naša povinnosť zabezpečovať zálohovanie údajov vyplýva z bezpečnostných požiadaviek platnej legislatívy o ochrane osobných údajov.

Vaše práva

 • Právo na prístup k osobným údajom

  Máte právo na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje. V prípade, že sú o vás osobné údaje spracúvané, máte právo na informácie v rozsahu týchto zásad a na prístup k vašim osobným údajom. Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. Ak budete opakovane požadovať poskytnutie vašich osobných údajov v tom istom rozsahu, môžeme vám účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

 • Právo na opravu

  Máte právo na opravu o vás spracúvaných osobných údajov, ak sú nesprávne alebo nepresné. Pre nás je veľmi dôležité, aby sme o vás mali správne informácie. Ak zistíte, že informácie, ktoré o vás evidujeme sú neprávne, nepresné alebo neúplné, upozornite nás na to, a žiadajte o opravu vašich údajov (napr. zmena bydliska, zmena kontaktu, zmena priezviska v prípade uzatvorenia manželstva atď.). My následne bez zbytočného odkladu tieto údaje opravíme/doplníme.

 • Právo na vymazanie

  Ak o vás spracúvame osobné údaje nezákonným spôsobom, napr. dlhšie ako je potrebné alebo ich spracúvame bezdôvodne, máte právo na ich výmaz (tzv. právo „na zabudnutie“).

 • Obmedzenie spracúvania

  Ak požiadate o opravu vašich osobných údajov, alebo namietate proti vymazaniu vašich osobných údajov, ak je ich spracúvanie protizákonné, alebo ak ich už nepotrebujeme pre svoje účely, ale môžete ich potrebovať Vy na preukazovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo ste namietali spracúvanie vašich osobných údajov z ďalších dôvodov, obmedzíme spracúvanie vašich osobných údajov, po dobu, kedy bude možné vec vyriešiť.

 • Právo namietať

  Ak sa domnievate, že S nemáme právo na spracúvanie vašich osobných údajov, alebo ak chcete, aby automatizované rozhodnutie bolo prehodnotené, môžete proti ich spracúvaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v ich spracúvaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme spracúvať vždy, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.

 • Právo na prenosnosť údajov

  Máte právo získať a požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Právo na získanie a prenosnosť osobných údajov sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe Zákonníka práce, Zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci prípadne na základe ďalších osobitných predpisov.

 • Právo odvolať súhlas

  Vo väčšine prípadov vaše osobné údaje nespracúvame na základe vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o váš súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to urobíme, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním vašich osobných údajov.

 • Právo podať sťažnosť

  Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu spoločnosť písomne na našu vyššie uvedenú adresu alebo e-mailom na zodpovednaosoba@karireal.sk. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.

  Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.


[1] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

[2] Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.