Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany súkromia

Tieto podmienky ochrany osobných údajov obsahujú informácie  ako spoločnosť  KARIREAL SLOVAKIA a.s., so sídlom Nová 17, 902 03 Pezinok/1, IČO: 35 785 403,  (ďalej aj „prevádzkovateľ“ alebo „my“ v príslušnom gramatickom tvare)  postupuje pri  získavaní, využívaní, uchovávaní  a prípadne zverejňovaní  (ďalej len “spracúvanie osobných údajov“) vašich osobných údajov pri poskytovaní predajných a servisných služieb.
Osobné údaje dotknutých osôb/2 spracúvame v súlade s platnou legislatívou  ochrany osobných údajov/3.4 (ďalej len „Nariadenie“ alebo „Zákon“) s cieľom zabezpečiť ich dostupnosť, integritu a dôvernosť.  
Informácie o účeloch  a súvisiacich podmienkach  spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom sú uvedená v kapitole I.

Spoločnosť KARIREAL SLOVAKIA a.s., je aj  spoločným prevádzkovateľom spracúvajúcim osobné údaje  v súlade s čl. 26 Nariadenia spolu so spoločnosťou Porsche Slovakia, spol. s.r.o.  so sídlom Vajnorská 160, 831 04 Bratislava , IČO: 31 362 788. Informácie o účeloch (iba účely spojené s poskytovaním servisných služieb) a súvisiacich podmienkach  spracúvania osobných údajov spoločnými prevádzkovateľmi sú uvedená v kapitole II.

Kapitola I.

Toto vyhlásenie o podmienkach ochrany súkromia (osobných údajov) platí iba pre webové stránky www.karireal.sk a s nimi súvisiacimi podstránkami.

 Cieľom tejto informácie je poskytnúť vám, ako dotknutej osobe, v prípade ak ste nám poskytli alebo poskytnete svoje osobné údaje, informácie o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje  v rámci  nižšie  uvedených účelov spracúvania, ako s nimi zaobchádzame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o osobných údajoch, ktoré spracúvame  a uplatniť svoje práva z toho vychádzajúce.

Obsah kapitoly I. :

Podmienky ochrany súkromia    1
1.      Zodpovedná osoba    2
2.    Poskytnutie osobných údajov tretím stranám    2
3.    Bezpečnosť a uchovávanie osobných údajov    3
4.    Účely spracúvania osobných údajov    3
5.    Vaše práva podľa nariadenia a zákona    8


1.    Zodpovedná osoba 
Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom dohliada Zodpovedná  osoba, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv alebo otázok vo veci ochrany osobných údajov môžete obrátiť  na adresách:
-    e-mail: zodpovednaosoba@karireal.sk,
-     alebo písomne na  KARIREAL SLOVAKIA, a.s., Galvaniho 13, 821 04 Bratislava,
                               
2.    Poskytnutie osobných údajov tretím stranám 

2.1.    Ako prevádzkovateľ máme zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov. 
2.2.    Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s dodávateľmi niektorých služieb a činností (sprostredkovatelia).  
V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany spracúvať  vaše osobné údaje len na opísané účely a iba v súlade s našimi pokynmi, a na základe uzatvorenej zmluvy o sprostredkovaní  alebo na základe naplnenia iných zákonných podmienok (napríklad poskytovatelia IT služieb, súkromná bezpečnostná služba, agentúry zabezpečujúce komunikáciu na sociálnych sieťach, marketing, distribúcia magazínu, prieskum spokojnosti a pod.).
2.3.    Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť spoločnostiam (partnerom, zavisí od výrobnej značky vozidla ku ktorému sa viažu vaše osobné údaje):
a)     Porsche Holding Gesellschaft m.b.H, Louise-Piëch-Straße 2, 5020 Salzburg, 
        Rakúsko, 
        Porsche Informatik GmbH so sídlom Louise-Piëch-Straße 9, 5020 Salzburg
        Rakúsko, spoločnosti twyn group GmbH so sídlom vo Welse4600 a spoločnosti Vivid  
        Planet Software GmbH so sídlom v obci Henndorf am Wallersee5302, 
        Porsche Austria GmbH & Co OG, Louise-Piëch-Straße 2, 5020 Salzburg,  
        Rakúsko,    
        Porsche Konstruktionen GmbH & Co OG, Louise-Piëch-Straße 2, 5020  
        Salzburg,  Rakúsko, výrobným závodom značiek AUDI, VW a SEAT, Porsche Central and Eastern 
        Europe s.r.o.,
b)    - Škoda Auto Slovensko, spol. s.r.o, so sídlom Sabinovská 6, 821 02 Bratislava, 
        - ŠKODA AUTO a.s., so sídlom tr. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, Česká
           Republika,
c)     - Hyundai Motor Czech s. r. o., organizačná zložka Slovakia, Galavaniho 17/A,   
            Bratislava  821 04,
         - Hyundai Motor Czech s. r. o., Siemensova 2717/4,  Praha 5 155 00 ,  Česká 
            republika,
d)     reklamným a eventovým agentúram, agentúram vykonávajúcim prieskum
  spokojnosti.
Poskytnutie osobných údajov je podmienené existenciou zmlúv a/alebo právneho základu v súlade s Nariadením.
3.    Bezpečnosť a uchovávanie osobných údajov
3.1.     Všetky nami spracúvané osobné údaje sú a budú uchovávané bezpečne, v súlade s našou bezpečnostnou politikou v postavení prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa (v prípade že sme poverení spracúvaním osobných údajov obchodným partnerom ako sprostredkovateľ) a len po dobu nevyhnutne potrebnú na splnenie účelu ich spracúvania. Prístup k nim majú  výlučne osoby náležite poučené a poverené ich spracúvaním podľa stanovených pravidiel.  
3.2.    Osobné údaje sú zálohované podľa  retenčných pravidiel na základe našej povinnosti vyplývajúcej z Nariadenia a Zákona  za účelom ich dostupnosti v prípade  vzniku bezpečnostného incidentu. Zo zálohových úložísk ich odstraňujeme  v súlade s  pravidlami zálohovania.

3.3.    Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nevykonáva.

3.4.    Osobné údaje nie sú spracúvané profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní

4.    Účely spracúvania osobných údajov

4.1.    Zmluvné a predzmluvné vzťahy

Predaj vozidiel, inteligentných dielov, náhradných dielov, príslušenstva, zabezpečovanie skúšobných jázd, poskytovanie náhradného vozidla, požičiavanie vozidla, úschova pneumatík a servis vozidiel.
Osobné údaje sú spracúvané na základe zmluvy, podľa  ktorej ste ako dotknutá osoba jednou zo zmluvných strán vrátane účelu zlučiteľného z pôvodným účelom spracúvania osobných údajov, ktorý spočíva v záujme prevádzkovateľa zabezpečiť odstránenie vady na vozidle identifikovanej výrobcom. Neposkytnutie osobných údajov potrebných na uzatvorenie a plnenie zmluvy bude mať za následok nemožnosť uzatvoriť zmluvný vzťah.
V prípade spracúvania osobitnej kategórie osobných údajov, napríklad pri uplatňovaní zľavy pre ZŤP, spracúvame osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
Osobné údaje spracúvame aj v súvislosti s plnením zákonných povinností plynúcich zo  zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke,  zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa (evidencia uplatnených práv zodpovednosti za vady) a  Občianskeho zákonníka (reklamácie). 
Poskytnutie osobných údajov nie je vašou zákonnou povinnosťou, avšak ich neposkytnutie môže obmedziť alebo znemožniť poskytnutie tovaru alebo služby, reklamáciu nebudeme môcť vybaviť riadne a včas a teda zmarí samotné poskytnutie tovaru alebo služby. 
Osobné údaje môžu byť poskytnuté do Registra prevádzkových záznamov vozidiel, veľkoobchodníkovi (pri objednaní vozidla na "mieru"), audítorovi.
Osobné údaje uchovávame 5 rokov po ukončení zmluvného vzťahu.

4.2.    Poskytnutie vozidla 

Vaše osobné údaje spracúvame na základe zmluvy v súvislosti požičaním vozidla, s poskytovaním náhradného vozidla pri servisných službách, zabezpečenia odvozu a dovozu klienta, opraveného vozidla a s tým spojených administratívnych činností. Ich poskytnutie poskytnutie na tento účel nie je vašou zákonnou povinnosťou. V prípade neposkytnutia osobných údajov vám nemôžeme poskytnúť služby a uzatvoriť zmluvný vzťah. 
Vaše osobné údaje budú poskytnuté audítorovi a budú spracúvané po dobu 5 rokov od ukončenia zmluvy.
4.3.    Predajné a servisné činnosti
Je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa zabezpečiť dodržiavanie pravidiel a postupov pre predajné a servisné činnosti, dodržiavanie medzinárodných noriem a štandardov stanovených pre vybrané činnosti, zmluvných podmienok pre jednotlivé značky, dokumentovanie porušení, procesov s cieľom preukazovania právnych nárokov, reklamácií, finančných transakcií a ich kontroly. Osobné údaje budú prostredníctvom záznamu z kamerového systému systému spracúvané po dobu 30 dní a môžu byť poskytnuté účastníkom konania, poškodenej strane, audítorovi, oprávnenému orgánu štátu.
4.4.    Odborná prax
Osobné údaje spracúvame  aj na účel  odbornej praxe študentov na základe oprávnenia ktorým je zmluvný a predzmluvný vzťah, v spojení so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení, zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave v platnom znení (vrátane evidencie dochádzky a hodnotenia žiakov)  spoločnosť spracúva vaše osobné údaje pri zabezpečovaní odbornej praxe vo verejnom záujme v spojení so zmluvným vzťahom. Poskytnutie údajov na tento účel nie je vašou zákonnou povinnosťou, avšak v prípade ich neposkytnutia, nebudeme môcť zabezpečiť odbornú prax. Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu 5 rokov od ukončenia platnosti  zmluvy.
4.5.    Vedenie účtovných dokladov
 Je našou zákonnou povinnosťou  plniť úlohy súvisiace s vedením účtovných dokumentov v súlade s osobitnými predpismi (Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,  zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde, zákon č. 286/1992 Zb. O dani z príjmov, Zákonník práce, zákon č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu) pričom dochádza k spracúvaniu vašich osobných údajov.
Neposkytnutie osobných údajov na tento účel má za následok nemožnosť poskytnúť tovar a služby.
Osobné údaje podliehajú spracúvaniu po dobu 10 rokov a môžu byť poskytnuté príslušnému daňovému úradu, sprostredkovateľovi, prípadne audítorovi.
4.6.    Súdne spory a vymáhanie právnych nárokov
Osobné údaje spracúvame na základe účelu zlučiteľného s pôvodným účelom spracúvania v súlade s čl. 6 ods. 4 Nariadenia ak pri danej spracovateľskej činnosti je možné predpokladať uplatnenie právnych nárokov,  súdnych právomocí, mimosúdne vymáhanie pohľadávok alebo obhajobu práv prevádzkovateľa v súlade so zákonom č. 162/2015 Z. z. - Správny súdny poriadok a  zákonom č. 160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok, Exekučný poriadok  podľa čl. 9 ods 2 písm. c) Nariadenia. Podľa čl. 9 ods. 1 alebo na základe zmluvného vzťahu postupujeme ak sú predmetom spracúvania osobné údaje osobitnej kategórie. 
Osobné údaje uchovávame po dobu 5 rokov od ukončenia konania a poskytujeme ich účastníkom konania, prípadne iným oprávneným subjektom (napríklad advokátska kancelária, exekútor, súd).
4.7.    Prešetrovanie podnetov súvisiacich s protispoločenskou činnosťou
Osobné údaje spracúvame pri plnení zákonných povinností  podľa  zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje sú uchovávané po dobu 5 rokov a poskytované účastníkom konania a Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. 

4.8.    Sieťová a objektová bezpečnosť
Je v našom oprávnenom záujme a súčasne aj  povinnosťou vyplývajúcou s Nariadenia prijať primerané bezpečnostné opatrenia s cieľom zamedziť nezákonnému spracúvaniu osobných údajov a iných informácií, ktoré je v našom prostredí potrebné chrániť. Súčasne je v našom oprávnenom záujme chrániť majetok, aktíva, život a zdravie zamestnancov. Na tento účel využívame aj kamerový systém, prostredníctvom ktorého monitorujeme priestory. Podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na našich prevádzkach.
Osobné údaje uchovávame po dobu 1 roka, okrem kamerových záznamov, ktoré likvidujeme  po 3 dňoch a poskytujeme ich audítorovi, sprostredkovateľovi, prípadne oprávnenému orgánu štátu (polícia).
Za účelom riešenia reklamácií monitorujeme priestory kamerovým systémom so záznamom na základe nášho oprávneného záujmu.  Záznam je uchovávaný po dobu 30 dní odo dňa vyhotovenia a je v prípade potreby použitý výlučne našou spoločnosťou.
4.9.    Kontaktné údaje
Je v našom oprávnenom záujme spracúvať kontakty subjektov, s ktorými máme obchodné vzťahy a vedieme komunikáciu a pod.  V spojení s § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z.  ako zamestnávateľ poskytujeme alebo zverejňujeme osobné údaje našich zamestnancov. Osobné údaje zamestnancov sú zverejňované na našej webovej stránke. Osobné údaje sú uchovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu, po dobu platnosti uvedených kontaktných údajov a môžu byť poskytnuté účastníkom konania.    
4.10.    Žiadosti dotknutých osôb
Pri vybavovaní žiadostí dotknutých  osôb ide o plnenie našich zákonných povinností, v prípadoch keď  si uplatňujú  svoje práva podľa Nariadenia alebo podľa Zákona o ochrane osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvané po dobu 5 rokov a poskytnuté fyzickej osobe, ktorá si uplatňuje svoje právo.
4.11.    Zisťovanie spokojnosti zákazníkov 
Spracúvanie osobných údajov za účelom zisťovania spokojnosti zákazníkov so službami spojenými s kúpou a/alebo servisom vozidla, s cieľom zabezpečiť kvalitné poskytovanie predajných a/alebo servisných služieb je v v našom oprávnenom záujme. Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania vzťahu dotknutej osoby k našej spoločnosti. 
4.12.    Monitorovanie kvalitatívnych štandardov  
Spracúvanie osobných údajov na účel monitorovania kvalitatívnych štandardov pri predaji a/alebo servise vozidiel, s cieľom zlepšovania kvality poskytovaných služieb prostredníctvom rôznych marketingových metód, v spolupráci s dotknutou osobou, napríklad formou Mystery shopingu alebo iným vykonávaním kontrolnej činnosti. Osobné údaje sú spracúvané na základe nášho oprávneného záujmu. V osobitných prípadoch môže byť získavaný súhlas dotknutej osoby. Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania vzťahu dotknutej osoby k našej spoločnosti a/alebo do odvolania súhlasu dotknutou osobu.
4.13.    Propagácia činnosti – marketing 
Je v oprávnenom záujme propagovať našu činnosť, informovať o zľavách, nových produktoch a aktivitách spoločnosti, s cieľom podpory predaja a ekonomického rastu spoločnosti, vrátane organizovania súťaží. V niektorých prípadoch vás môžeme požiadať o udelenie súhlasu, o takej skutočnosti budete informovaný osobne. Niektoré marketingové metódy môžu mať právny základ v zmluvnom vzťahu (napríklad spotrebiteľská súťaž), o podmienkach spracúvania osobných údajov budete informovaný osobitne. Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania oprávneného záujmu, do  odvolania súhlasu alebo po dobu platnosti zmluvy. Na základe vami udeleného súhlasu  môžu byť na účel marketingu vaše osobné údaje poskytnuté tretej strane (napr. reklamnej agentúre). O podmienkach poskytnutia budete informovaný osobitne. Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, môžete ho kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov do jeho odvolania.
4.14.    Podnety, sťažnosti 
Vo veci podnetov alebo sťažností spracúvame osobné údaje s úmyslom zabezpečiť riadne, včasné vybavenie podnetu, sťažnosti alebo žiadosti zákazníka a prispievať tak ku kvalitnému manažmentu starostlivosti o zákazníka.  Osobné údaje sú spracúvané na základe nášho oprávneného záujmu. Osobné údaje sú uchovávané po dobu 5 rokov od vybavenia žiadosti a poskytované audítorovi.
4.15.    Technická podpora a komunikácia 
Spracúvanie osobných údajov na účel zabezpečenia technickej podpory a komunikácie, riešenia technických problémov so servisným partnerom pri využívaní informačných systémov a IKT, vytváranie prístupových oprávnení, autorizácia servisno-obchodných zmlúv nezávislých opravcov, vytváranie užívateľských ID pre informačné systémy. Osobné údaje sú spracúvané na základe zmluvných vzťahov medzi zamestnávateľom a jeho zamestnancami, pre ktorých sú prístupy vytvárané (spravidla pracovnoprávne vzťahy) a na základe nášho oprávneného záujmu. Osobné údaje sú spracúvané po dobu 5 rokov po zániku prístupu do informačného systému pokiaľ všeobecne záväzný predpis neustanoví inak a poskytované  audítorovi.
4.16.    Štatistické údaje predaja a servisu vozidiel  
Spracúvanie osobných údajov je vykonávané s cieľom vytvárania štatistických údajov predaja a servisu vozidiel a s cieľom vytvárať priestor pre zlepšovanie kvality poskytovaných služieb a plánovanie efektívnych obchodných postupov na základe štatistických údajov.
Osobné údaje sú spracúvané na základe účelu zlučiteľného s pôvodným účelom spracúvania  prevádzkovateľa, v súlade s čl. 6 ods. 4 Nariadenia a testom zlučiteľnosti.
Výsledkom spracúvania sú agregované dáta (neobsahujú osobné údaje), ktoré budú uchovávané - archivované.
4.17.    Analýza a zhodnocovanie údajov o zákazníkoch a vozidlách  
Zabezpečenie rozvoja spoločnej obchodnej spolupráce prostredníctvom analýzy a zhodnocovania údajov o zákazníkoch a vozidlách; zefektívnenie implementácie obchodných procesov, cieleného manažmentu starostlivosti o zákazníka.
Osobné údaje sú spracúvané na základe účelu zlučiteľného z pôvodným účelom spracúvania  prevádzkovateľa, v súlade s čl. 6 ods. 4 Nariadenia a testom zlučiteľnosti.
Výsledkom spracúvania sú agregované dáta (neobsahujú osobné údaje), ktoré budú uchovávané - archivované.
4.18.    Zabezpečenie integrity pri poskytovaní vysokej kvality služieb  
Zabezpečenie integrity pri poskytovaní vysokej kvality služieb obchodných partnerov, zabezpečenia spoločných cieľov, obchodných praktík. Osobné údaje sú spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby a uchovávané po dobu 6 mesiacov alebo do odvolania súhlasu dotknutej osoby.
4.19.    Ochrana informácií a osobných údajov
Zabezpečenie ochrany informácií a osobných údajov spracúvaných prostredníctvom  informačno-komunikačných technológií pri poskytovaní služieb technickej podpory, pre systémy a zariadenia, vrátane súvisiacej poradenskej a administratívnej služby. Osobné údaje sú spracúvané na základe nášho oprávneného záujmu a sú uchovávané po dobu 1 roka alebo po dobu 1 roka  od skončenia platnosti (v prípade pridelených prístupových práv a hesiel).
4.20.    Evidencia požiadaviek
Ak nám prostredníctvom kontaktného formulára pošlete svoje osobné údaje, budeme ich spracúvať  za účelom  vybavenia vašej požiadavky (napr. prípravy zmluvy, objednávky do servisu, dopytu na náhradné diely, dopytu na príslušenstvo, rezerváciu náhradného vozidla, výkupu vozidiel, súhlasu na newsletter, prípadne inej Vašej požiadavky).        Vyplnením a odoslaním formulára súhlasíte so spracúvaním v ňom obsiahnutých osobných údajov, ktoré budú za týmto účelom uchovávané po dobu jedného roka. Osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne a je na Vašom   zvážení miera ich poskytnutia.
4.21.    Správa registratúry
Vo verejnom záujme  povinne spracúvame vaše osobné údaje na účely správy registratúry a predarchívnej starostlivosti na základe osobitného predpisu (Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v platnom znení). Osobné údaje môžu byť poskytované Ministerstvu vnútra SR, sprostredkovateľovi  prípadne audítorovi.   
5.    Vaše práva podľa Nariadenia a Zákona
5.1.    Právo na prístup
Máte právo na prístup k Vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje. V prípade, že ich spracúvame, máte právo na informácie v rozsahu týchto zásad a na prístup k Vašim osobným údajom. Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. Ak budete opakovane požadovať poskytnutie Vašich osobných údajov v tom istom rozsahu, môžeme Vám účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. 
5.2.     Právo na opravu 
 Máte právo na opravu o Vás spracúvaných osobných údajov ak sú nesprávne alebo nepresné. Je pre nás  dôležité, aby sme o Vás mali správne informácie. Ak  zistíte, že informácie, ktoré o Vás  evidujeme sú neprávne, nepresné alebo neúplné, upozornite nás na to a žiadajte o ich opravu, ktorú bez zbytočného odkladu vykonáme.
5.3.     Právo na zabudnutie 
 Ak  o Vás spracúvame osobné údaje nezákonným spôsobom, napr. dlhšie ako je potrebné alebo ich spracúvame bezdôvodne, máte právo na ich výmaz (tzv. „právo na zabudnutie"). 
5.4.    Obmedzenie spracúvania 
 Ak požiadate o opravu Vašich osobných údajov, alebo namietate proti ich vymazaniu, ak je ich spracúvanie protizákonné, alebo ak ich už nepotrebujeme  pre dané účely, ale môžete ich Vy potrebovať  na preukazovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov, alebo ste namietali  ich spracúvanie  z iných dôvodov,  obmedzíme ich spracúvanie  po dobu nevyhnutnú na  vyriešenie veci.
5.5.     Právo na prenosnosť 
Máte právo získať a požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Právo na získanie a prenosnosť osobných údajov sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na základe   osobitných predpisov. 
5.6.    Právo odvolať súhlas
 Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas, ktorý ste nám udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania dovtedy získaných osobných údajov.
5.7.    Právo namietať priamy marketing 

 V prípade, že namietnete spracúvanie Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, prestaneme na tento účel Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. 

5.8.    Právo podať sťažnosť 
 Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť  dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,   https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;  tel. číslo:+421/2/32313214; E-mail:  statny.dozor@pdp.gov.sk  

[1]  Prevádzky spoločnosti:
a)    Nová 17, 902 03 Pezinok, (vozidlá značky Škoda _ predaj + servis; VW _ servis),
b)    Galvaniho 13, 821 04 Bratislava, (vozidlá značiek :  Škoda _ predaj + servis, VW _ iba servis, Hyundai _ predaj + servis) 
[2] Dotknutou osobou ja každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú,

[3] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov),

[4]  Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,

Kapitola II.

Spracúvanie osobných údajov Spoločnými prevádzkovateľmi

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou KARIREAL SLOVAKIA a.s., so sídlom Nová 17, 902 03 Pezinok, IČO: 35 785 403 (ďalej ako „KARIREAL SLOVAKIA, a.s.“), v súlade s čl. 26 Nariadenia spolu  so Spoločným prevádzkovateľom  spoločnosťou Porsche Slovakia, spol. s.r.o., so sídlom Vajnorská 160, 831 04 Bratislava, IČO: 31 362 788, ktorá je veľkoobchodník pre partnerov v jej pôsobnosti (ďalej aj ako "Spoločný prevádzkovateľ 1"); (KARIREAL SLOVAKIA, a.s. a Spoločný prevádzkovateľ 1 ďalej ako „Spoloční prevádzkovatelia“).

ÚČELY SPRACÚVANIA, LEHOTY UCHOVÁVANIA A POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.    Zisťovanie spokojnosti zákazníkov 

Spracúvanie Osobných údajov na účel zisťovania spokojnosti zákazníkov so službami spojenými s kúpou a/alebo servisom vozidla, s cieľom zabezpečiť kvalitné poskytovanie predajných a/alebo servisných služieb je v oprávnenom záujme Spoločných prevádzkovateľov. Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania vzťahu dotknutej osoby k spoločnosti KARIREAL SLOVAKIA a.s., a poskytnuté sprostredkovateľovi.

2.    Monitorovanie kvalitatívnych štandardov

Spracúvanie osobných údajov na účel monitorovania kvalitatívnych štandardov pri predaji a/alebo servise vozidiel, s cieľom zlepšovania kvality poskytovaných služieb prostredníctvom rôznych marketingových metód, v spolupráci s dotknutou osobou, napríklad formou Mystery shopingu alebo iným vykonávaním kontrolnej činnosti. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu Spoločných prevádzkovateľov. V osobitných prípadoch môže byť získavaný súhlas dotknutej osoby. Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania vzťahu dotknutej osoby spoločnosti KARIREAL SLOVAKIA a.s., a/alebo do odvolania súhlasu dotknutou osobu a poskytnuté sprostredkovateľovi a audítorovi.
3.    Propagácia činnosti – marketing

Spracúvanie osobných údajov s cieľom propagovať svoju činnosť, informovať o akciách, nových produktoch a aktivitách, na základe oprávneného záujmu Spoločných prevádzkovateľov. Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov na marketingové účely budú spracované a poskytnuté individuálne, s ohľadom na zvolenú metódu.
Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu Spoločných prevádzkovateľov, v prípade Spotrebiteľských súťaží môže byť právnym základom zmluva a/alebo súhlas dotknutej osoby. Osobné údaje sú
spracúvané po dobu trvania vzťahu dotknutej osoby k spoločnosti KARIREAL SLOVAKIA a.s.,
a)    alebo do odvolania súhlasu
b)    alebo do skončenia zmluvného vzťahu, prípadne ak dotknutá osoba podá námietku voči priamemu marketingu (napríklad zasielanie informácií o produktoch a službách). Osobné údaje sú poskytované sprostredkovateľovi.
Námietku môžete podať na zodpovedna.osoba@algger.sk
4.    Podnety, sťažnosti

Spracúvanie Osobných údajov s cieľom zabezpečiť riadne, včasné vybavenie podnetu, sťažnosti alebo žiadosti zákazníka a prispievať tak ku kvalitnému manažmentu starostlivosti o zákazníka. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu Spoločných prevádzkovateľov. Osobné údaje sú uchovávané po dobu 5 rokov od vybavenia žiadosti a poskytované audítorovi.
5.    Technická podpora a komunikácia

Spracúvanie osobných údajov na účel zabezpečenia technickej podpory a komunikácie, riešenia technických problémov so servisným partnerom pri využívaní informačných systémov a IKT, vytváranie prístupových oprávnení, autorizácia servisno-obchodných zmlúv nezávislých opravcov, vytváranie užívateľských ID pre informačné systémy.
Osobné údaje sú spracúvané na základe zmluvných vzťahov medzi spoločnosťou KARIREAL SLOVAKIA a.s., a jej zamestnancami, pre ktorých sú prístupy vytvárané (spravidla pracovnoprávne vzťahy) a na základe oprávneného záujmu Spoločných prevádzkovateľov. Osobné údaje sú spracúvané po dobu 5 rokov po zániku prístupu do informačného systému pokiaľ všeobecne záväzný predpis neustanoví inak a poskytované sprostredkovateľovi a audítorovi.
6.    Štatistické údaje predaja a servisu vozidiel

Spracúvanie osobných údajov s cieľom vytvárania štatistických údajov predaja a servisu vozidiel. Osobné údaje sú spracúvané s cieľom vytvárať priestor pre zlepšovanie kvality poskytovaných služieb a plánovanie efektívnych obchodných postupov na základe štatistických údajov. Osobné údaje sú spracúvané na základe účelu zlučiteľného s pôvodným účelom spracúvania Spoločných prevádzkovateľov, v súlade s čl. 6 ods. 4 Nariadenia a testom zlučiteľnosti. Výsledkom spracúvania sú agregované dáta (neobsahujú osobné údaje), ktoré budú uchovávané - archivované.
7.    Analýza a zhodnocovanie údajov o zákazníkoch a vozidlách

Zabezpečenie rozvoja spoločnej obchodnej spolupráce prostredníctvom analýzy a zhodnocovania údajov o zákazníkoch a vozidlách; zefektívnenie implementácie obchodných procesov, cieleného manažmentu starostlivosti o zákazníka. Osobné údaje sú spracúvané na základe účelu zlučiteľného z pôvodným účelom spracúvania Spoločných prevádzkovateľov, v súlade s čl. 6 ods. 4 Nariadenia a testom zlučiteľnosti. Výsledkom spracúvania sú agregované dáta (neobsahujú osobné údaje), ktoré budú uchovávané - archivované.
8.    Zabezpečenie integrity pri poskytovaní vysokej kvality služieb

Zabezpečenie integrity pri poskytovaní vysokej kvality služieb obchodných partnerov, zabezpečenia spoločných cieľov, obchodných praktík. Osobné údaje sú spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby a uchovávané po dobu 6 mesiacov alebo do odvolania súhlasu dotknutej osoby.

X

Objednanie do servisu

Kontaktujte nás telefonicky:
Prosím, vyplňte nasledujúce polia a náš servisný zástupca vás kontaktuje do 3 pracovných dní.

Odoslaním formulára beriem na vedomie, že moje osobné údaje v ňom uvedené budú použité iba za účelom organizačného zabezpečenia mojej požiadavky a po jej naplnení budú vymazané z informačného systému spoločnosti KARIREAL SLOVAKIA, a.s.
Viac informácií o servise